Fangelsismálastofnun ríkisins

Austurströnd 5, 170 Seltjarnarnesi.

Hlutverk Fangelsismálastofnunar ríkisins er

Stefna og markmið

Tilgangur með rekstri fangelsa er að fullnusta refsidóma samkvæmt efni þeirra þannig að dæmdir menn taki út þá refsingu sem þeim hefur verið ákvörðuð í dómi. Fangelsismálastofnun telur að það sé meginmarkmið með fangelsun að hún fari fram með öruggum hætti þannig að réttaröryggi almennings sé tryggt og tilætluð sérstök og almenn varnaðaráhrif fangelsisvistarinnar séu virt.

Að lokinni refsivist snýr fangi aftur út í samfélagið og því er þjóðfélagslega hagkvæmt að draga úr líkum á endurkomu hans í fangelsi vegna nýrra afbrota. Fangelsismálastofnun telur mikilvægt að föngum sé tryggð örugg og vel skipulögð afplánun, að mannleg og virðingarverð samskipti verði höfð í fyrirrúmi og að fyrir hendi séu aðstæður og umhverfi sem hvetur fanga til að takast á við vandamál sín. Til að ná fram þessum markmiðum þarf að setja fram einstaklingsmiðaða áætlun um framvindu afplánunarferils sérhvers fanga í upphafi refsivistar. Áætlun þessi fæli í sér þætti eins og áhættumat, meðferðarþörf, mat á getu til náms og/eða vinnu, sálfræðilegan, félagslegan og annan stuðning. Eftir þessari áætlun yrði síðan unnið með viðkomandi fanga á afplánunartímanum af menntuðu og þjálfuðu starfsfólki og áætlunin endurskoðuð reglulega. Þegar kemur að lokum afplánunar viðkomandi yrði stuðlað að því, í samvinnu við fangann, að hann ætti fastan samastað, hefði góð tengsl við fjölskyldu og/eða vini, kynni að leita sér aðstoðar og næði að fóta sig í samfélaginu.


Uppbygging fangelsa

Í kjölfar skýrslu um markmið og framtíðaruppbyggingu fangelsa óskaði dómsmálaráðherra eftir því að Fangelsismálastofnun útfærði hugmyndir sínar nánar. Í lok janúar var ráðuneytinu send skýrsla um uppbyggingu fangelsa ríkisins. Sjá nánar.

Framkvæmdaáætlun varðandi uppbyggingu fangelsanna

Hinn 14. mars 2005 var dóms- og kirkjumálaráðuneytinu send skýrsla um framkvæmdaáætlun varðandi uppbyggingu fangelsanna.

Skýrslan var unnin á grundvelli skýrslna stofnunarinnar frá 12. október 2004 og 26. janúar 2005 um markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbyggingu fangelsanna í samvinnu við dóms- og kirkjumálaráðuneytið með það að markmiði að átta sig á umfangi og kostnaði. Sjá nánar.

Bygging nýs fangelsis í Reykjavík, saga sem vonandi sér brátt fyrir endann á

Byggingarsaga nýs fangelsis á höfuðborgarsvæðinu er orðin hálfrar aldar gömul en vonandi sér brátt fyrir endann á henni. Samkvæmt áætlun Fangelsismálastofnunar átti að ljúka við byggingu nýs fangelsis í árslok 2009 en það dróst og byggingu nýs fangelsis á Hólmsheiði verður lokið í byrjun sumars 2016. Þar með lýkur heildaruppbyggingu fangelsanna. Sjá nánar.

- - - - -

Reifanir á málum er varða fangelsismálefni

 

Eftir gildistöku laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga: Reifanir á málum er varða fangelsismálefni, alls 17 mál, sem umboðsmaður Alþingis tók til skoðunar og lauk með áliti eða bréfi eftir gildistöku laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga. Tímabil frá því lögin tóku gildi 1. júlí 2005 fram til 31. janúar 2013. Sjá nánar.

Fyrir gildistöku laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga: Reifanir á málum er varða fangelsismálefni, alls 32 mál, sem umboðsmaður Alþingis tók til skoðunar og lauk með áliti eða bréfi. Tímabilið er frá 1. janúar 2000 þar til lög nr. 49/2005 um fullnustu refsinga tóku gildi 1. júlí 2005. Sjá nánar.

 

Forstöðumannafundur í boði dómsmálaráðherra

Hinn 27. janúar 2005 bauð dóms- og kirkjumálaráðherra forstöðumönnun undirstofnana ráðuneytisins til fundar að Hótel Nordica. Forstjóri Fangelsismálastofnunar var meðal þeirra sem höfðu framsögu á fundinum. Kynnti hann vinnu við stefnumótun sem fram hefur farið innan stofnunarinnar. Sjá nánar.

Einelti í fangelsum

Fangelsismálastjóri hefur beitt sér gegn einelti í fangelsum. Af því tilefni ritaði forstjóri bréf til allra fanga þar sem varað er við hvers kyns einelti og fangar hvattir til að láta af slíkri háttsemi. Jafnframt voru settar reglur um þetta atriði. Sjá nánar bréf til fanga og reglur.

 

 

 

Lög og reglugerðir

Senda grein