Fangelsismálastofnun

Forstjóri Fangelsismálastofnunar er Páll E. Winkel

Hlutverk Fangelsismálastofnunar er:

  • Að sjá um fullnustu refsinga og önnur verkefni í samræmi við ákvæði laga um fullnustu refsinga og reglugerða settum samkvæmt þeim
  • Að hafa umsjón með rekstri fangelsa
  • Að annast eftirlit með þeim sem frestað er ákæru gegn, dæmdir eru skilorðsbundið, fá skilorðsbundna reynslulausn, náðun eða frestun afplánunar
  • Að sjá um að í fangelsum sé veitt sérhæfð þjónusta svo sem kveðið er á um í lögum og öðrum reglugerðum

Stefna og markmið

Tilgangur með rekstri fangelsa er að fullnusta refsinga fari fram með öruggum og skilvirkum hætti þannig að réttaröryggi almennings sé tryggt og tilætluð sérstök og almenn varnaðaráhrif fangelsisvistarinnar séu virt. Það er þjóðfélagslega hagkvæmt að draga úr endurkomutíðni svo og hagkvæmt fyrir hinn dæmda og fjölskyldu hans. Mikilvægt er því að draga úr ítrekun brota með því að stuðla að farsælli aðlögun dómþola að samfélaginu.

Fullnusta refsinga

Fangelsismálastofnun rekur fjögur fangelsi, Fangelsin Hólmsheiði og Litla-Hrauni sem eru lokuð fangelsi og Fangelsin Sogni og Kvíabryggju sem eru opin fangelsi. Um fullnustu refsinga gilda lög um fullnustu refsinga nr. 15/2016 .